El comentari de text filosòfic

El comentari de text filosòfic és una font d'informació i un punt de partida per a la incorporació i l'enriquiment de les pròpies idees en relació amb un tema. En el comentari d'un text s'inclouen aspectes relacionats amb la comprensió global de les seues idees essencials i de la seua estructura, l'anàlisi detinguda del contingut des de diferents punts de vista (terminològic, argumentatiu i ideològic), la síntesi crítica dels elements analitzats i la contextualització que permeta una comprensió global del fragment, per a acabar amb l'elaboració de conclusions a partir de l'estudi realitzat.

Ací tens un dossier de com fer el comentari de text filosòfic:
.