Filosofia

Història de la filosofia (Context filosòfic i cultural dels filòsofs que estudiem)
Comentaris de text i redaccions filosòfiques

(Fer clic damunt de cada apartat per a treballar)
____________________________________________________________________
1er de batxillerat i 4r d'ESO són cursos introductoris a la filosofia en els quals s'ha de dotar els alumnes d'un bagatge conceptual de caràcter filosòfic suficient. Els estudiants han d'adoptar una actitud crítica i reflexiva; se'ls ha de dotar de criteris, habituant-los a exigir de les teories o dels fets - d'una manera especial dels fets socials - un grau suficient d'evidència o necessitat; si han d'aprendre a usar la raó hauran de conéixer, almenys de mode pràctic, les principals regles de la lògica. Si han d'aprendre a pensar de mode autònom, aprenent filosofia al mateix temps que filosofen, s'haurà d'exigir que tracten de fonamentar el que diguen o escriguen. Si la filosofia ha de servir-los per a aconseguir una concepció integrada del món, haurà de proporcionar-los una visió global del paper que exercixen els distints sabers i creences, així com organització sistemàtica del propi quefer filosòfic.

Tota esta tasca es fa en els blocs que has trobat al principi d'aquest apartat.